4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Van Twuijver Incasso

  Specialisme: Incasso
  Adres: Valeriusstraat 93
  Postcode: 1075 EP
  Stad: Amsterdam
  Telefoon: 020-3059800
  Email: info@vantwuijver.nl

  Wij trachten aanvankelijk buiten rechte de vordering te incasseren. Indien er geen oplossing volgt wordt in overleg met u tot het nemen van rechtsmaatregelen overgegaan. Blijft ook dan betaling uit dan zal na vonnis verhaal worden gezocht op het vermogen van uw schuldenaar.

  Indien u een verhuurder bent en er is sprake van een huurachterstand van 3 maanden of meer of een herhaalde toerekenbare tekortkoming, dan zal tevens ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Blijft betaling uit dan zal een gerechtelijke ontruiming volgen.

  Hoe geeft u een opdracht uit handen?
  Alvorens u een opdracht uit handen geeft adviseren wij u uw debiteur nogmaals aan te manen en in deze aanmaning de volgende tekst op te nemen:

  “Wij verzoeken u de vordering binnen een week na dagtekening van deze brief aan ons te voldoen. Indien u met (tijdige) betaling in gebreke blijft dan zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. De daaraan verbonden kosten in en buiten rechte komen voor uw rekening.”

  Indien uw debiteur naar aanleiding van deze aanmaning niet betaalt dan zijn wij gaarne bereid uw opdracht in behandeling te nemen. U kunt volstaan met het toezenden (per post, fax of e-mail) van een specificatie van het verschuldigde en de u bekende gegevens van de schuldenaar. Indien u uit hoofde van de overeenkomst of uw voorwaarden aanspraak wilt maken op een hogere rente dan de wettelijke rente, dan verzoeken wij u (éénmalig of in uitzonderlijke gevallen) tevens een kopie van de overeenkomst of de voorwaarden mee te zenden.

  Wij berekenen geen abonnements- of lidmaatschapskosten. Uw eventuele handelsvoorwaarden, dan wel de wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek bieden de mogelijkheid een schadevergoeding van uw debiteur te vragen. Uit hoofde daarvan stellen wij uw debiteur namens u aansprakelijk voor de incassokosten. Ons streven is om incassering van 100% van uw vordering verhoogd met rente (“cure, no pay”) te realiseren. Een overzicht van onze tarieven is uiteraard opvraagbaar.