4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Van der Sanden | Incasso

  Specialisme: Incasso
  Adres: Grotestraat 233
  Postcode: 5151 BL
  Stad: Drunen
  Telefoon: 0416-322138
  Email: info@vdsanden-incasso.nl

  U verstrekt ons de opdracht tot incasso. Dit kan per post, per fax, per e-mail of door de stukken gewoon even af te geven op kantoor. Wij ontvangen van u graag een kopie van de te incasseren factuur, kopieën van de betalingsherinneringen (minimaal 1) en kopieën van eventuele andere correspondentie.

  U ontvangt schriftelijk een opdrachtbevestiging met vermelding van het dossiernummer waaronder uw vordering in behandeling is genomen.

  Nog dezelfde dag versturen wij aan uw debiteur een eerste sommatiebrief. Uw debiteur wordt gesommeerd om de hoofdsom (uw factuurbedrag) vermeerderd met rente en incassokosten aan ons te voldoen.

  Dan zijn er vier mogelijkheden:

  1. Uw debiteur betaalt hoofdsom, rente en incassokosten -> Wij wikkelen de zaak met u af en sluiten ons dossier.

  2. Uw debiteur stelt een betalingsregeling voor -> U beslist of de voorgestelde betalingregeling akkoord is. Indien u de regeling accepteert, zullen wij erop toezien dat het regelingsbedrag steeds tijdig wordt voldaan. Indien de regeling niet stipt wordt nagekomen, dan is de vordering weer ineens en direct opeisbaar.

  3. Uw debiteur betaalt alleen de hoofdsom -> Wij schrijven uw debiteur aan voor het restant van de vordering (rente en incassokosten). Indien uw debiteur het restant niet betaalt, dan kunnen wij hiervoor een procedure opstarten. Indien u géén procedure wenst, dan worden de incassokosten bij u in rekening gebracht. (Voor tarieven zie onze algemene voorwaarden)

  4. Uw debiteur betaalt niets -> wij sturen debiteur na één week een tweede sommatie waarin wij aankondigen dat wij over zullen gaan tot het nemen van de nodige rechtsmaatregelen. Wanneer aan deze tweede sommatie geen gehoor wordt gegeven en ook een bezoek aan het adres van debiteur of telefonisch contact géén effect heeft, dan ontvangt u een schrijven, waarin wij u verzoeken om tot dagvaarding over te mogen gaan.

  De dagvaardingsfase

  Indien uw debiteur niet betaald heeft en ook geen betalingsregeling heeft getroffen in de sommatiefase, dan zal in uw opdracht een dagvaarding worden gemaakt en deze dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan uw debiteur.

  Uw debiteur kan dan alsnog voor de zitting betalen. De extra kosten zijn dan geheel voor rekening van de debiteur. De dagvaarding zal dan niet worden aangebracht. Ook kan uw debiteur in overleg met u alsnog een betalingsregeling treffen. De terechtzitting zal dan wel gewoon doorgaan en het verkregen vonnis zal dienen als “stok achter de deur”.

  De executiefase

  Indien uw debiteur naar aanleiding van de dagvaarding nog steeds niet heeft betaald of indien de getroffen betalingsregeling niet (meer) wordt nagekomen, dan zal in deze fase het vonnis aan uw debiteur worden betekend (uitgereikt). Daarbij wordt bevel gedaan om de volledige vordering binnen twee dagen nadien te voldoen.

  Indien daarop geen betaling volgt, dan kan het vonnis na overleg met u ten uitvoer gelegd worden (b.v. door het leggen van beslag op salaris, uitkering, bankrekening, roerende of onroerende zaken). Ook in deze fase kan uw debiteur nog betalen via een betalingsregeling, uiteraard ook weer geheel in overleg met u.

  Zowel in de sommatiefase als in de dagvaardingsfase en de executiefase wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in een dossier en deelbetalingen worden direct aan u overgemaakt.