4 vrijblijvende offertes!

  Openstaande factuur:*

  Bedrijfsnaam:*

  Contactpersoon:*

  Telefoon:*

  E-mail adres:*

  Toelichting:

  GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

  "Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

  Edwin Schrevers - Rijschooltest

  Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

  Incassoprocedure opstarten?

  Een incassoprocedure begint vaak bij een goede ingebrekestelling door u als opdrachtgever. Daarin geeft u de debiteur de kans binnen een redelijke termijn van 7 tot 14 dagen te betalen alvorens deze uit handen te geven. Daarna heeft u de keuze een incassobureau of een deurwaarder in te schakelen. In eerste instantie zullen zij trachten de openstaande vordering langs een minnelijke incassoprocedure voor u te innen. De klant is dan nog slechts incassokosten verschuldigd. Als de wanbetaler dan nog steeds geen gehoor geeft aan de oproep tot betalen, kan een juridische incassoprocedure worden opgestart.

  Wanneer heeft een juridisch incassoprocedure zin?

  Een juridisch incassoprocedure heeft bijna altijd zin als uw vordering hoger is dan € 150,-. Let er dan wel op dat uw vordering hard is. Dat wil zeggen dat er een duidelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt die moeilijk kan worden betwist. Ook moeten er uiteindelijk verhaalsmogelijkheden zijn. Dat wil zeggen dat het uiteindelijke bedrag ook door de tegenpartij moet kunnen worden opgebracht. Is uw vordering lager dan € 150 of twijfelt u aan de hardheid of de verhaalsmogelijkheden, onderzoekt u dan andere maatregelen zoals wanbetalerregistratie of een conceptdagvaarding.

  De eerste stap van de incassoprocedure: De tegenpartij dagvaarden!

  De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. In de dagvaarding wordt de gedaagde partij schriftelijke opgeroepen om voor een gerecht te verschijnen. Als uw zaak eenmaal bij de rechter ligt, dan zijn er een aantal verschillende uitkomsten te verwachten:

  De tegenpartij verschijnt niet:

  Indien de tegenpartij niet verschijnt, concludeert de rechtbank dat de gedaagde erkent dat hij het gevorderde bedrag verschuldigd is. Meestal neemt de rechter de eis van de eiser over en moet de gedaagde de kosten van de procedure betalen. De procedure komt hiermee tot een eind. Het eindvonnis levert een executoriale titel op waarmee het vonnis door de deurwaarder ten uitvoer kan worden gebracht.

  De tegenpartij verschijnt wel:

  Als de gedaagde verschijnt, krijgt hij de gelegenheid verweer te voeren. Binnen een vastgestelde termijn kan hij middels een ‘Conclusie van Antwoord’ schriftelijk op de dagvaarding reageren. Na ontvangst van dit verweer, kan u daarop nog reageren. Na de ‘Conclusie van Antwoord’ gelast de rechtbank in veel gevallen een (mondelinge behandeling) of een tweede schriftelijke ronde. Doel van deze comparitie is het inwinnen van inlichtingen door de rechtbank en het bezien of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Partijen dienen daarbij in persoon te verschijnen. Wanneer de rechtbank na de ‘Conclusie van Antwoord’ geen comparitie gelast, mogen partijen nogmaals over en weer reageren op elkaars stellingen. De eisende partij mag na de ‘Conclusie’ van Antwoord’ met zijn ‘Conclusie van Repliek’ schriftelijk reageren. De gedaagde partij reageert hierop schriftelijk met zijn ‘Conclusie van Dupliek’. Na deze schriftelijke ronde kan alsnog een comparitie gelast worden.

  Schikken tijdens de incassoprocedure

  Gedurende de hele incassoprocedure is het mogelijk om te schikken. Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak. Een schikking is vaak goedkoper en duurt ook minder lang. Bijkomend voordeel is dat het rechtssysteem wordt ontlast. Mocht er niet geschikt worden, beslist de rechter middels een tussenvonnis hoe de procedure voortgezet wordt.

  Vonnis na incassoprocedure

  Is de rechtbank van mening dat alle feiten en omstandigheden voldoende zijn belicht, dan wordt er eindvonnis gewezen. Zo niet wijst zij tussenvonnis en bepaalt zij welke proceshandelingen zij wenselijk acht (bewijsopdracht, benoeming van een deskundige, getuigenverhoor of plaatsopneming). In beginsel kan iedere uitspraak middels hoger beroep voorgelegd worden aan een hogere rechter (behalve bij geschillen om een geldbedrag van minder dan € 1750,-). Hoger beroep dient te worden ingesteld bij één van de vijf Gerechtshoven. Tot slot kan de uitspraak van de hoger beroeprechter nog worden voorgelegd aan de Hoge Raad (in cassatie gaan). De duur van de hele incassoprocedure is moeilijk in te schatten. Houd rekening met een tijdsbestek van minimaal drie maanden tot een jaar of zelfs langer.

  Incassoprocedure na eindvonnis

  Nadat de (kanton)rechter vonnis heeft gewezen en u in het gelijk heeft gesteld, heeft u nog niet per definitie uw geld. Zodra u het vonnis aan onze deurwaarder overhandigt, zijn er veel mogelijkheden tot invordering. Te denken valt aan loonbeslag, bankbeslag, derdenbeslag, beslag op auto’s, boedel etc. Allereerst wordt het vonnis betekend. daarna kunnen executie maatregelen worden getroffen.