4 vrijblijvende offertes!

Openstaande factuur:*

Bedrijfsnaam:*

Contactpersoon:*

Telefoon:*

E-mail adres:*

Toelichting:

GRATIS EN VRIJBLIJVEND: 4 INCASSO OFFERTES!

"Ik kreeg binnen het uur 4 offertes van incassobureaus! Daardoor kon ik de juiste keuze maken. Mijn klant heeft gelukkig al betaald!"

Edwin Schrevers - Rijschooltest

Al meer dan 13.212 offertes aangevraagd via deze website. Sinds 2012 het beste incassoportaal van Nederland"

  • Gratis 4 Incasso offertes
  • Enkel betrouwbare incassobureaus
  • No-Cure-No-Pay Incasso
  • Incasso 100% uitbesteden
  • Hoogste succespercentage
  • Gratis uw incasso indienen

Lindorff

Specialisme: Incassobureau
Adres: Groningensingel 51
Postcode: 6835 EB
Stad: ARNHEM
Telefoon: 038-4973939

BizNizbezoek Nederland

sd

Specialisme: Incassobureau
Adres: Ulvenhoutstraat 37
Postcode: 6843 RG
Stad: ARNHEM
Telefoon: 026-3890424
E-mail: info@incassocompany.com

Incasso Company is een dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de incassering van uw openstaande vorderingen. Door met u samen te werken aan een goed en onderling afgestemd debiteurenbeheer, zal de liquiditeit van uw bedrijf aanzienlijk verbeteren. Incasso Company incasseert gelden voor particulieren en bedrijven bij particulieren en bedrijven. Door deze brede oriëntatie kunnen wij zowel grote als ook kleine klanten goed van dienst zijn.

Openstaande facturen; hoe lang gaat het goed, voordat u ontdekt dat de post openstaande debiteuren een belasting wordt voor uw bedrijfsvoering? Dan moet er actie ondernomen worden. U gaat aanmaningen sturen, zelf bellen of u laat iemand bellen, maar uiteindelijk blijven enkele facturen toch onbetaald. Als ondernemer bent u met uw eigen vak bezig en is uw bedrijfsvoering niet ingericht op lange aanmaantrajecten en vele telefoontjes met uw niet-betalende klanten. Het is daarom ons vak om uw vorderingen op een correcte en snelle wijze voor u te incasseren.

Incasso Company werkt daarbij vanuit de visie dat uw debiteur in de toekomst waarschijnlijk weer uw klant zal zijn. Incasso Company benadert uw debiteur op een vriendelijke, uitnodigende manier en luistert naar wat uw debiteur te vertellen heeft. Wij bieden mogelijkheden om direct met uw debiteur in contact te treden, zoals een bezoek aan het betreffende bedrijf, om zodoende in gesprek te komen met uw debiteur en voor alle betrokken partijen tot een acceptabel resultaat te behalen.

Incasso Company gaat ervan uit dat financiële problemen opgelost kunnen worden als beide partijen bereid zijn hieraan te werken. Incasseren zonder tussenkomst van een juridische procedure bij een Rechtbank staat bij ons voorop. Pas als alle opties zijn benut en na overleg met u als opdrachtgever wordt het incassotraject omgezet in een juridisch traject. Incasso company voorziet u dan van een duidelijk advies met betrekking tot de haalbaarheid van uw vordering en beidt volledige ondersteuning tijdens en na deze procedure om de gehele kwestie tot een goed einde te brengen.

BKI Arnhem

Specialisme: Incasso
Adres: Goudreinetgaard 37
Postcode: 6831 AT
Stad: Arnhem
Telefoon: 026-8445091

Nedincasso

Specialisme: Incasso en Debiteurenbeheer
Adres: Jansbuitensingel 7
Postcode: 6811 AA
Stad: Arnhem
Telefoon: 026-3723723
Email: info@directincasso.com

DIRECT Incasso: DIRECT resultaat

DIRECT Incasso stelt het verbeteren van het rendement van de opdrachtgever centraal. De benadering van debiteuren is uiterst correct en bijzonder slagvaardig: in overleg met de klant wordt bij het uitblijven van betaling vanuit het minnelijke traject snel opgeschakeld naar het juridische. Blijkt uit het minnelijke traject dat er geen verhaalsmogelijkheden zijn, dan wel dat debiteur onmachtig is om te betalen, dan zijn daaraan voor opdrachtgever geen kosten verbonden.

De intern opgeleide en ervaren collectors worden in hun werkzaamheden ondersteund door een eigen juridische afdeling. Daarnaast werken ze nauw samen met eigen gerechtsdeurwaarders en advocatenkantoren. Indien minnelijk betaling uitblijft, zal DIRECT Incasso u adviseren met betrekking tot het te vervolgen traject. Bij gerechtelijke procedures, wordt bij resultaat zoveel mogelijk getracht de kosten op de debiteur te verhalen. Indien er geen resultaat wordt geboekt, dan komen de kosten van de procedure voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard zal DIRECT Incasso ALTIJD trachten de kosten zoveel mogelijk op debiteur te verhalen.

Goede communicatie en een transparante werkwijze gelden bij DIRECT Incasso als een groot goed. DIRECT resultaat? DIRECT Incasso!

Incasso Collect

Specialisme: Incasso
Adres: IJsselburcht 3
Postcode: 6825 BS
Stad: Arnhem
Telefoon: 026-3537240
Email: info@incassocollect.nl

Incasso Collect is een dienstverlener die zich richt op het innen van vorderingen bij particulieren en bedrijven.

Hebben uw eigen aanmaningen niet het gewenste effect? Geef uw dossier en uw zorgen uit handen aan Incasso Collect.

Het resultaat telt

We werken volgens het principe van no-cure-no-pay. Wij nemen uw incasso opdracht aan en proberen de hoofdsom inclusief wettelijke rente en kosten te verhalen op uw debiteur. U betaalt ons dus alleen provisie wanneer wij de opdracht succesvol hebben afgehandeld. Hierdoor zullen de meeste opdrachten volledig kostendekkend uitgevoerd kunnen worden.

Duidelijk stappenplan

Gedurende het gehele traject, vanaf precasso tot eventuele dagvaarding, houden we u op de hoogte van de status van het dossier.
Alle informatie die voor u van belang is, is op te vragen via ons online klantensysteem. U kunt realtime de status van elke opdracht bekijken en waar nodig aanvullende informatie opvragen over een specifieke actie. Tevens kunt u commentaar, bestanden of andere informatie toevoegen aan het dossier.

We streven ernaar om bij elke opdracht in het minnelijke traject tot betaling te komen. Daarom zullen we de debiteur in kwestie altijd behandelen zoals u dat zelf ook doet, met respect; de klant is – en blijft – immers koning en bij veel debiteuren is er geen kwade opzet in het spel. Wanneer een debiteur door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om de volledige vordering ineens te betalen, dan zullen wij – met uw goedkeuring – een betalingsregeling treffen.

Soms komt het voor dat in het minnelijke traject geen overeenstemming bereikt kan worden met de debiteur. In overleg met u kunnen we dan besluiten om rechtsmaatregelen te nemen, zoals een dagvaarding of beslaglegging. Hiervoor werken we samen met een aantal gerenomeerde landelijke deurwaarderskantoren en advocatenpraktijken.

De Jong Incasso- en Rechtskundig Adviesbureau

Specialisme: Incasso
Adres: Velperweg 22-24
Postcode: 6824 BH
Stad: Arnhem
Telefoon: 026-3525300

Aalinforma Incasso-, Advies- en Bemiddelingsbureau

Specialisme: Incasso
Adres: Sonsbeekweg 6
Postcode: 6814 BA
Stad: Arnhem
Telefoon: 026-4428059

Adinca Nederland

Specialisme: Incasso, debiteur
Adres: Utrechtsestraat 38F
Postcode: 6811 LZ Arnhem
Telefoon: 0481-377812
Fax: 0481-373293
Email: incasso@adinca.nl

Adinca Nederland is voor iedereen maar het MKB heeft onze speciale aandacht. Wij zijn geheel gefocust op het (direct of indirect) bereiken van de ‘debetklant’, ondernemers met een behoefte aan incassoservices en Consumenten(uw cliënten) die een ‘extra’ duwtje in de rug moeten hebben om tijdig te betalen.

Quick & Quality Incasso

Specialisme: Incasso
Adres: Ulvenhoutstraat 37
Postcode: 6843 RG Arnhem
Telefoon: 026-3794419
Email: info@incassocompany.com

Met onze jarenlange incasso-ervaringen kunnen wij u uitstekend van dienst zijn op het gebied van binnenlandse en buitenlandse incasso’s. Incasso Company werkt niet vanuit een standaardbehandeling, maar is gericht op de visie van de opdrachtgever, waardoor elke incasso ook een relatiebehoudend karakter kent.

Dossierkosten

Dossierkosten bedragen € 45,- per dossier voor binnenlandse vorderingen. De variabele kosten voor informatieaanvragen zoals verhaalsonderzoeken, adresverificaties en navraag bij het Handelsregister, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden in eerste instantie echter altijd doorberekend aan de debiteur, zodat deze bij volledige betaling niet voor uw rekening komen.

Afdracht van geïncasseerde gelden

Ontvangen betalingen worden tweewekelijks door Incasso Company met u afgerekend. Resterende bedragen worden bij sluiting van elk dossier met u verrekend.

Provisie

De provisie van 3 tot 15 % over de vordering is afhankelijk van de hoogte van de uit handen gegeven vordering. U bent alleen provisie verschuldigd indien na interventie van Incasso Company betaald wordt. Vindt geen betaling plaats, dan bent u geen provisie verschuldigd, zodat we spreken van No Cure No Pay!

Informatie over de provisie en tarieven vindt u onder Tarieven.

Vorderingen in Europa

Voor vorderingen op buitenlandse debiteuren binnen Europa bedragen de dossiers kosten € 60,- en geldt een provisiepercentage van 15 tot 20 %.

Vorderingen buiten Europa

Voor vorderingen op debiteuren buiten Europa gelden per land afwijkende percentages en dossierkosten. Hierover worden voor de behandeling afzonderlijke afspraken met u gemaakt.

Voor mogelijkheden en informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Bolhoeve, of mail naar info@incassocompany.com.

Abonnement

Naast de juridische advisering met betrekking tot een lopend dossier, kunnen de klanten ook kiezen voor het afsluiten van een abonnement waarbij juridische advisering in het algemeen mogelijk is. Hierbij valt te denken aan het opstellen of screenen van overeenkomsten met derden, opstellen van arbeidscontracten of advisering met betrekking tot consumentenrecht.

Drieling & Schöler Credit Management Services

Specialisme: Incasso
Adres: Geelgorslaan 10
Postcode: 6823 CH
Stad: Arnhem
Telefoon: 038-4230671
E-mail: info@drieling-scholer.nl

Wanneer uw debiteur niet, niet tijdig of slechts ten dele aan haar betalingsverplichting voldoet en nadat er aan een aantal voorwaarden is voldaan, kunt u zich wenden tot Drieling en Schöler Credit Management Services B.V.. Wij nemen uw zorg uit handen en zullen op snelle en accurate wijze de incassoprocedure opstarten, zonder daarbij de relatie tussen u en de debiteur uit het oog te verliezen.

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:

Er moet een factuur verzonden zijn.
De debiteur moet minimaal één herinnering hebben ontvangen.

Wanneer u als schuldeiser aan deze voorwaarden hebt voldaan en de debiteur blijft alsnog in gebreke, kunt u de vordering na het verstrijken van de uiterste betaaldatum overdragen aan Drieling & Schöler. Aanlevering kan op verschillende manieren plaatsvinden: per post, fax, e-m@il of online Inc@sso opdracht.

Wanneer uw dossiers bij ons in behandeling zijn genomen vinden wij het van belang dat u op de hoogte wordt gehouden van de status, het gaat immers om uw geld. Wij leveren u 24 uur per dag en zeven dagen per week, middels D&S-online, duidelijke en heldere (management-)rapportages waardoor u altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

D&S-online maakt slechts onderdeel uit van onze dienstverlening, wij vinden het persoonlijke contact met onze klant even zo belangrijk. Wij houden u dan ook persoonlijk op de hoogte van de stand van zaken.